Oferta

OFERTA
Kody odbieranych odpadów


Posiadamy wszelkie zezwolenia do transportu odpadów poszczególnych typów wymienionych w tabeli, te najczęściej odbierane zostały oznaczone kolorem.

 

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Niebezpieczne

02 01 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa  
02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 01 80* Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne
02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
02 01 99 Inne niewymienione odpady
02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego  
02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca
02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 02 80* Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
02 02 99 Inne niewymienione odpady
02 03 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)  
02 03 02 Odpady konserwantów
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 05 Odpady z przemysłu mleczarskiego
02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
02 06 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
02 07 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)
02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
07 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych
07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
07 02 99 Inne niewymienione odpady
07 04 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów
07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
07 04 99 Inne niewymienione odpady
07 05 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków  
07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  
07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców  
07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  
07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców  
07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  
07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne  
07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne  
07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
07 05 99 Inne niewymienione odpady
07 06 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków  
07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste  
07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste  
07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców  
07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne  
07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców  
07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne  
07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne  
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju
07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
07 06 99 Inne niewymienione odpady
08 02 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)  
08 02 01 Odpady proszków powlekających
09 01 Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych  
09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów  
09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych  
09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach  
09 01 04* Roztwory utrwalaczy  
09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających  
09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro  
09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)  
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)  
15 02 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne  
15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)  
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)  
16 01 03 Zużyte opony
16 01 07* Filtry olejowe  
16 01 08* Elementy zawierające rtęć  
16 01 09* Elementy zawierające PCB  
16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest  
16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
16 01 13* Płyny hamulcowe  
16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje  
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 21* Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11,16 01 13 i 16 01 14
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 22 Inne niewymienione elementy
16 01 99 Inne niewymienione odpady
16 02 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych  
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB  
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09  
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC  
16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest  
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12  
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń  
16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 03 Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku
16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne  
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne  
16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
16 05 Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia  
16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne  
16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych  
16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)  
16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)  
16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
16 08 Zużyte katalizatory  
16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki  
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy  
16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory  
16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi  
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
18 01 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)  
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82  
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne  
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego  
18 01 80* Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych  
18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych  
18 02 Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej  
18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt  
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne  
18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)  
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne  
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć  
20 01 23* Urządzenia zawierające freony  
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25  
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne  
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne  
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie  
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)  
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)  
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

 

Jako odbiorca odpadów posiadający wszystkie wymagane zezwolenia, gwarantujemy zasady współpracy zgodne z wymogami Ustawy o odpadach. Przekazane Nam odpady wykorzystujemy w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska naturalnego.

Wasza firma jest zainteresowana odbiorem odpadów i chęcią poznania naszej oferty?
Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 530-470-261
lub poprzez formularz kontaktowy