Aktualności

Z dniem 6 września 2019r zniesiony zostaje obowiązek wystawiania Dokumentów Potwierdzających Unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych (DPU)
Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż z zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579),  z dniem 6 września 2019r.wejdą w życie istotne zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych.
Read more
Nowy numer rejestrowy BDO. Kogo dotyczy, do czego potrzebny?
Przedsiębiorcy, którzy rejestrują się w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie: BDO) otrzymują od Marszałka Województwa indywidualny numer rejestrowy. Jakie nowe obowiązki wiążą się z jego uzyskaniem? Numer rejestrowy przydzielony przedsiębiorcy w BDO jest unikalny i nie może być nadany innej firmie (nawet po zakończeniu działalności takiego przedsiębiorcy). Z jego uzyskaniem związanych
Read more
Co zmieniło się po wejściu w życie nowego Rozporządzenia
Wytwórcy odpadów medycznych muszą przygotować się na zmiany w zakresie postępowania z tymi odpadami. Nowe rozporządzenie weszło w życie dokładnie od dnia 24 listopada 2017r (Dz. U. 2017 poz. 1975) W projektowanym rozporządzeniu dokonano klasyfikacji odpadów medycznych na następujące  grupy: zakaźne odpady o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*, 18 01 82*; niebezpieczne, inne niż zakaźne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*; inne niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04,
Read more
DPU-czyli Dokument Potwierdzający Utylizację
Co to za dokument ? Czy każdy gabinet wytwarzający odpady medyczne / weterynaryjne powinien comiesięcznie otrzymywać Dokument Potwierdzający Utylizację (DPU)? Dokument potwierdzający utylizację potocznie DPU, to zestawienie wyszczególniające rodzaje i masę odpadów, numery nadane na Kartach Przekazania Odpadu jak również datę przyjęcia i unieszkodliwienia odpadów. Dokument ten, wystawiany jest przez spalarnię na wniosek wytwórcy zakaźnych
Read more
Dozwolone sposoby oraz czas magazynowania i przechowywania odpadów weterynaryjnych
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi –w związku z odpowiednio przystosowanym pomieszczeniem. Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.10.2010 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi – w związku ze stacjonarnym urządzeniem chłodniczym. 1) 18 02 02* – Przechowywanie w temperaturze powyżej 10°C
Read more
Segregacja odpadów weterynaryjnych-kolory pojemnika lub worka
Odpady weterynaryjne,  to odpady, powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych. Odpady weterynaryjne muszą być zbierane do pojemników lub worków o określonym kolorze, a do ich segregacji wykorzystuje się 3 rodzaje kolorów. 1. Pojemniki/worki koloru czerwonego Zbiera się najbardziej niebezpieczne odpady Zaliczamy do nich: – zużyte opatrunki, tampony, krew i inne produkty
Read more
Dozwolone sposoby oraz czas magazynowania i przechowywania odpadów medycznych
Dozwolone sposoby oraz czas magazynowania i przechowywania odpadów medycznych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, należy pamiętać jak długo można magazynować i przechowywać poszczególne odpady. Poniżej przedstawiamy ich rozgraniczenia. 18 01 03*, 18 01 06, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82*
Read more
Segregacja odpadów medycznych-kolory pojemnika lub worka
Odpady medyczne  to odpady, które powstają podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Zasady ich segregacji zostały określone w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 05.10.2017 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Rozporządzenie w sposób przejrzysty i czytelny określa, iż odpady medyczne muszą być zbierane do pojemników lub worków o określonym kolorze, a do ich segregacji wykorzystuje się
Read more
"Ewidencja odpadów" - Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
Obowiązki ewidencji odpadów dotyczą posiadaczy odpadów, w szczególności prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami (zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie) oraz wytwarzających odpady. Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów? Zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach) są m.in. wytwórcy odpadów komunalnych oraz odpadów w postaci pojazdów wycofanych
Read more
Wasza firma jest zainteresowana odbiorem odpadów i chęcią poznania naszej oferty?
Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 530-470-261
lub poprzez formularz kontaktowy