Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż z zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579),  z dniem 6 września 2019r.wejdą w życie istotne zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych.

W ustawie o odpadach uchylony został w art.27 ust.6, zapis zgodnie z którym potwierdzeniem przejścia odpowiedzialności za gospodarowanie zakaźnymi odpadami medycznymi, oraz zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi było podpisanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów (DPU).

Zatem z dniem 6 września 2019r. zniesiony zostanie obowiązek wydawania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów zakaźnych na wniosek wytwórcy odpadów.

Ostatni dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych/weterynaryjnych (DPU) będzie wystawiony dla odpadów unieszkodliwionych do dnia 5 września 2019r.