Wytwórcy odpadów medycznych muszą przygotować się na zmiany w zakresie postępowania z tymi odpadami. Nowe rozporządzenie weszło w życie dokładnie od dnia 24 listopada 2017r (Dz. U. 2017 poz. 1975)

W projektowanym rozporządzeniu dokonano klasyfikacji odpadów medycznych na następujące  grupy:
zakaźne odpady o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*, 18 01 82*;
niebezpieczne, inne niż zakaźne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*;
inne niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 81.

Niewątpliwą nowością jest prowadzenie kategorii wysoce zakaźnych odpadów medycznych,  czyli odpadów, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze, które powodują szczególne zagrożenie dla ludzi. Zaproponowano klasyfikację szczególnie niebezpiecznych biologicznych czynników chorobotwórczych w oparciu o Umowę europejską dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych (ADR).
Nowe rozporządzenie określa natomiast, iż czas gromadzenia tych odpadów nie może być dłuższy niż 24 godziny, zaś pojemnik, w którym są one gromadzone powinien być oznaczony znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym oraz napisem ,,MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”.
Dodatkowe wymagania w przypadku tej kategorii odpadów dotyczą także standardu ich pakowania, mianowicie powinny być one pakowane w podwójne worki (opakowanie wewnętrzne) oraz w sztywny pojemnik jako opakowanie zewnętrzne.


Rys.1. Znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym

Umowę europejską dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych (ADR)

 Pojemniki i worki (oznakowania):

Rozporządzenie przewiduje szersze oznaczenia identyfikacyjne wytwórcy na workach lub pojemnikach z odpadami medycznymi. Powinny one obecnie zawierać:
a) kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
b) nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
c) numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
d) numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych wraz z podaniem organu rejestrowego (np. Okręgowa Izba Lekarska w ………….. -jeżeli dotyczy)
e) datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
f) datę i godzinę zamknięcia pojemnika lub worka
Podpunkty c, d, e oraz godzina z punktu f są nowościami.

Dalszy ciąg zmian i obowiązki z tym idące:

1. Obowiązek umieszczenia termometru do pomiaru temperatury nie tylko w stacjonarnym urządzeniu chłodniczym, lecz również w pomieszczeniu do magazynowania odpadów medycznych i przenośnym urządzeniu chłodniczym.

2. Pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych powinno:
a) posiadać zabezpieczenia techniczne chroniące przed rozprzestrzenianiem magazynowanych odpadów, w tym obejmujące gromadzenie ewentualnych odcieków;
b) jeżeli odpady medyczne magazynuje się w oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach dopuszcza się niewydzielanie boksów w tym pomieszczeniu do magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów.

3. Wymogi w zakresie higieny osób po opuszczeniu pomieszczenia do magazynowania odpadów medycznych oraz stacjonarnego urządzenia chłodniczego.
Oprócz wymogu obecności umywalki z zimną i ciepłą wodą, dozownika z mydłem oraz ręczników jednorazowych, dodano zapis o dostępności wody ciepłej i zimnej do celów porządkowych oraz wydzielenia miejsc do przechowywania czystych i zbierania brudnej odzieży dla osób przebywających w miejscu ich magazynowania.

4. Obok przenośnego urządzenia chłodniczego zapewnia się dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk, czyste rękawiczki jednorazowe oraz pojemnik do zbierania zużytych rękawiczek.

5. Dodano wymogi odnośnie zakresu czystości i higieny pomieszczeń i urządzeń służących do przechowywania. W przypadku przechowywania odpadów zakaźnych pomieszczenie lub urządzenie dezynfekuje się i myje. W przypadku odpadów innych niż zakaźne myje, a w razie potrzeby dezynfekuje.

!UWAGA!
Okres dostosowawczy zmian określonych w pkt. 2a, oraz pkt. 5 wynosi 18 miesięcy od dnia wejście w życie rozporządzenia.

ŹRÓDŁA:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2010 nr 139 poz. 940)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (poz. 1975). Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785 i 1566) – rozporządzenie to zastępuje rozporządzenie MZ z dnia 30 lipca 2010r